تبلیغات
حسابدار ایرانی - رتبه ها و محل قبولی داوطلبان ارشد 93

محل قبولی برخی از رتبه های ارشد 93 حسابداری 


رتبه 1 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 9 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 13 -------> روزانه حسابداری شهید بهشتی تهران

رتبه 19 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 22 -------> روزانه حسابرسی دانشگاه تهران

رتبه 23 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 37 -------> روزانه حسابداری تربیت مدرس

رتبه 43 -------> روزانه حسابداری تربیت مدرس تهران

رتبه 46 ------->  روزانه حسابداری علامه

رتبه 47 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 48 -------> روزانه حسابداری تربیت مدرس تهران

رتبه 69 -------> روزانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 70 -------> روزانه حسابداری مدیریت علامه

رتبه 72 ------->  روزانه حسابداری مدیریت علامه

رتبه 76 -------> شبانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 80 -------> حسابداری روزانه شیراز

رتبه 120 -------> روزانه حسابداری یزد

رتبه 135 -------> شبانه حسابداری علامه

رتبه 171 -------> شبانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 176 -------> شبانه حسابرسی دانشگاه تهران

رتبه 189 -------> شبانه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 196 -------> شبانه حسابداری علامه

رتبه 198 -------> روزانه حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 199 -------> شبانه حسابداری شیراز

رتبه 205 -------> روزانه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رتبه 206 -------> روزانه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

رتبه 216 -------> روزانه حسابرسی علامه

رتبه 232 -------> شبانه حسابرسی دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه 299 -------> شبانه حسابرسی علامه

رتبه 305 -------> شبانه حسابرسی مدیریت علامه

رتبه 325 -------> شبانه حسابرسی علامه

رتبه 349 -------> حسابداری امام رضا ع مشهد

رتبه 400 -------> شبانه حسابداری دانشگاه سمنان

رتبه 541 -------> حسابداری غیرانتفاعی خاتم تهرانتوجه: از داوطبان كنكور ارشد 94 تقاضا می شود رتبه تراز و درصدهای خود را در قسمت نظرات همین پست وارد نمایند تا ما را در خدمت رسانی به داوطلبان كارشناسی ارشد سال بعد یاری رسانند.

با تشكر         سید حسین رضوی

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک